“Kiến trúc độc đáo của không gian trưng bày sinh vật biển”

Nhà trưng bày sinh vật biển là một công trình kiến trúc độc đáo, thu [...]